Konkurs Pogromcy Duchów – Szlakiem Legend Powiatu Poznańskiego

Regulamin konkursu Pogromcy Duchów – Szlakiem Legend Powiatu Poznańskiego

§ 1 Warunki uczestnictwa
1. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Warczyńska, autorka bloga www.wielkopolskaciekawie.pl
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do nieograniczonego grona miłośników
atrakcji turystycznych powiatu poznańskiego.
3. Konkurs jest organizowany cyklicznie i składa się z wielu rund.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem profilu WielkoPolska Ciekawie w serwisie Facebook.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 01:00 i kończy w 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 23:59.
6. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe danej rundy Konkursu opublikowane na stronie https://www.facebook.com/wielkopolskaciekawie
b) Prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe przesłać za pomocą wiadomości prywatnej do profilu WielkoPolska Ciekawie w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/wielkopolskaciekawie
7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie przystąpienia do udziału w Konkursie:
a) ukończyły 18. rok życia.
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.
8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz członkowie ich rodzin oraz organizator konkursu i członkowie jego rodziny.
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
§ 2 Sposób wyłonienia laureatów
1. Zwycięzcą każdej z rund Konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej do profilu WielkoPolska Ciekawie w serwisie Facebook https://www.facebook.com/wielkopolskaciekawie oraz spełni wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa.
2. Laureatami każdej z rund Konkursu zostają osoby, które jako druga i trzecia nadeślą prawidłową odpowiedź za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej do profilu WielkoPolska Ciekawie w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/wielkopolskaciekawie) oraz spełnią wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
5. Po zakończeniu danej rundy Konkursu w terminie maksymalnie jednego dnia roboczego od daty jej zakończenia Organizator powiadomi zwycięzcę rundy oraz laureatów danej rundy o wygranej. Jednocześnie Organizator poprosi o wybór sposobu przekazania nagrody. Możliwe jest przesłanie nagrody pocztą (pod warunkiem podania adresu pocztowego) lub odbiór osobisty w siedzibie Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (Poznań, ul. Jackowskiego 18, pokój 228), po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu: (61) 8410 788 lub (61) 2228 975 lub (61) 8410 671).
6. Organizator będzie kontaktować się z laureatami Konkursu: osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty.
§ 3 Nagrody
1. W każdej z rund Konkursu zwycięzca oraz laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawu akcesoriów turystycznych, przygotowanych przez powiat poznański. Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody dla laureatów poszczególnych rund konkursu różnią się od siebie.
§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu oraz zwycięzców i laureatów poszczególnych rund Konkursu jest Aleksandra Warczyńska, autorka bloga www.wielkopolskaciekawie.pl Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) adres do korespondencji
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.
7. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych Wydziałowi Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu na potrzeby przekazania bądź przesłania nagród.
9. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów i zostaną automatycznie usunięte przez organizatora w momencie, kiedy ich dalsze przechowywanie nie będzie konieczne.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego zasady, określone niniejszym Regulaminem.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
4. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu +48608346675 lub wysyłając zapytanie na adres: wielopolskaciekawie@gmail.com

0 Komentarze

Skomentuj artykuł